آیا در مورد چایی چیزی می دانید ؟

 


تحقیقات صورت گرفته بر روی چای مشخص شده است كه این نوشیدنی هم خاصیت تحریك كنندگی دارد و هم آرام‌بخشی. چای تا دو دقیقه بعد

از دم كشیدن، اثر محرك دارد،‌ اما پس از این مدت به تدریج از خاصیت تحریك‌كنندگی آن كاسته شده و به خاصیت آرام‌بخشی آن افزوده می شود.

در ضمن پس از گذشت 5 دقیقه از دم كشیدن، چای كاملا به یك آرام بخش تبدیل می‌شود.