انجام پایان نامه ارشدمدیریت

فرق سوال فرضیه تحقیق

تیغ تیز انتقاد بر پیکر فربه جامعه آکآدم یک با بیشتر شدن علم بالا

نویسنده: آرش حبیبی


بسیار زیاد مایل هستم درباره فرق فرضیه و پرسش تحقیق نکته ای را روشن کنم بسیار زیاد آرزومند هستم اساتید محترم این مطلب را بخوانند و یا دانشجویان آن را در اختیار اساتید خود قرار دهند. این مطلب با بررسی مهمترین منابعراهنمای تحقیق در مدیریت علوم رفتاری تولید و ساخت شده است می توانید با اطمینان خاطر به آن تکیه بکنید . در بیان این مطلب از ادبیات محاوره ای استفاده کرده ام تا بهتر بتوانم مفهوم را منتقل کنم و از این بابت پیشاپیش پوزش می طلبم.

گزاره تحقیق: سوال و فرضیه

بر اساس مطالعه منابع زیاد به این نکته دست یافتم که تمام موارد ریشه در برداشت غلط از یک واژه دارد و آن کلمه Proposition است. عبارت Proposition که در فارسی از آن با عنوانگزاره تحقیق یاد می شود یک تعریف دارد: گزاره تحقیق بیان رابطه تست ی و حدسی بین سازه های پژوهش است.

A proposition is a tentative and conjectural relationship between constructs that is stated in a declarative form.

چون سازه ها در سطح بالائی از انتزاع قرار دارند نمی توان به راحتی درباره آنها اظهارنظر کرد از ارتباطات بین متغیرها حرف می شود بیان رابطه بین متغیرها فرضیه نامیده می شود. نمی خواهم با این عبارت را دچار سردرگمی کنم. تمام چیز خیلی آسان است. در هر تحقیق شما با تعدادی متغیر سروکار دارید. گزاره های تحقیق شما رابطه بین متغیرها را مورد ارزیابی قرار می دهد. دو متغیر فرضی هوش عملکرد را در نظر بگیرید. هم اکنون شما درباره رابطه دو متغیر یکی از دو حالت زیر را پیش رو دارید:

- می توانم حدس بزنم متغیر هوش بر عملکرد تاثیر دارد.

- برای من جای سوال است که هوش بر عملکرد اثر دارد یا خیر؟

تمام چیز کاملا بدیهی است. شما یا حدسی درباره رابطه دو پدیده دارید یا جهت تان جای سوال است. فرضیه حدسی هوشمندانه درمورد پارامتر جامعه است (عین جمله کتاب دکتر عادل آدر را آوردم تا کسی تردیدی نکند). به مفهوم چنانچه شما می توانید حدس بزنید فرضیه دارید و اگر برای تان سوال است بهتر ، خیلی روشن است که شما پرسش دارید.

پس گزاره های تحقیق شما یکی از این دو حالت است: یا به صورت سوالی یا به صورت یک عبارت خبری که همان فرضیه است. اما بسیار زیاد دیدنی است که در پروپوزال های دانشجویان همیشه سه چیز کاملا مشابه مشاهده می شود که جای تامل (چنانچه نخواهم بگویم تاسف) دارد.

اهداف تحقیق

- تحلیل رابطه هوش عملکرد کارکنان

موارد تحقیق

- آیا هوش کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد؟


فرضیه های تحقیق

- هوش کارکنان بر عملکرد آنان تاثیر دارد.

اینگونه دوباره تکرار نوعی گیم با کلمات است به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود و اساتید محترم باید با آن برخورد کنند.

راهنمای تدوین فرضیه تحقیق

بازهم ضروری به تذکر است هر تحقیقی نیازمند فرضیه نویسی نیست. با این وجود در هر تحقیق شما با یکی از این دو حالت سروکار دارید: نقد وضعیت یک پدیده ویِژگزینشه یا ارزیابی رابطه بین دو یا چند پدیده. در حالت نخست که شما یک پدیده را ارزیابی می بکنید نوشتن فرضیه خیلی آسان است. فرضیه مهم شما پیرامون همان سازه اصلی است که بیان کرده اید فرضیه های فرعی بر ابعاد آن سازه اصلی دلالت دارد. برای مثال شما می خواهید در زمینه سنجش خوب یت عملکرد هوش تجاری در سازمان مطالعه کنید. سازه اصلی بررسی هوش تجاری است بر اساس ادبیات پژوهش ابعاد خوب یت هوش تجاری بر اساس جنبه فنی مدیریتی قابل ارزیابی است. دقت بکنید این ابعاد می بایست با بررسی ژرف ادبیات پژوهش یا مصاحبه های ساختارمند با خبرگان حوزه شناسائی شود. در این صورت فرضیه ها به صورت زیر تنظیم می شود:

فرضیه مهم
هوش تجاری در سازمان نمونه با موفق یت اجرا شده است.
فرضیه های فرعی
هوش تجاری از جنبه مدیریتی در سازمان نمونه با خوب یت اجرا شده است.
هوش تجاری از جنبه فنی در سازمان نمونه با موفق یت اجرا شده است.

حالت دوم زمانی است که شما می خواهید رابطه دو تمغیر را تحلیل بکنید . جهت مثال می خواهید رابطه بررسی عملکرد با بهسازی قوت آدم ی را تحلیل بکنید .در بیان فرضیه های فرعی تاثیر بررسی عملکرد را بر عوامل موجد ویرایش قوت آدم ی تحلیل بکنید . جهت این کار ضروری است عوامل مولفه‌های بازبینی قوت آدم ی را شناسائی بکنید . شناسائی مولفه های ویرایش قوت آدم ی بر اساس ادبیات پژوهش مطالعات انجام شده قبلی صورت می‌گیرد.برای نمونه رضایت، انگیزش خلاقیت به عنوان ابعاد بهسازی قوت آدم ی در نظر گرفته شده است. بر اساس این مطالعات می‌توان مولفه‌های ویرایش و بهسازی قوت آدم ی را شناسائی کرد. در بیان فرضیه‌های پژوهش ابتدا بایستی فرضیه اصلی را به صورت زیر بیان بکنید :

فرضیه اصلی :
بررسی عملکرد در سازمان مورد مطالعه بر بهسازی قوت آدم ی اثر دارد.
فرضیه های فرعی
بررسی عملکرد در سازمان مورد تحقیق بر انگیزش قوت آدم ی تاثیر دارد.
بررسی عملکرد در سازمان مورد تحقیق بر رضایت قوت آدم ی اثر دارد.
بررسی عملکرد در سازمان مورد تحقیق بر خلاقیت قوت آدم ی تاثیر دارد.

بسیاری از مشاهدات مبتنی بر فنون تحقیق در عملیات و تصمیم گیری چندمعیاره به فرضیه نیازی ندارند. این مطلب را همیشه به خاطر داشته باشید.